Visie en doelstelling

Stadsdorp Rivierenbuurt Amsterdam is een initiatief van bewoners en is in april 2013 opgericht om het oude begrip ‘nabuurschap’ een hedendaagse inhoud te geven. Samen willen we bijdragen dat buurtbewoners zich thuis voelen in hun buurt en oog hebben voor elkaar.

Dit willen we bereiken door de sociale samenhang in de buurt te vergroten en onderlinge bekendheid en betrokkenheid te bevorderen, waardoor buurtbewoners prettig, gezond en veilig in de eigen woning en de eigen buurt kunnen (blijven) wonen. Extra aandacht gaat daarbij uit naar de groep senioren.

Binnen het Stadsdorp streven we ernaar dat buurtgenoten elkaar onderling stimuleren, helpen en activeren. Door op te trekken met mensen in de buurt, leeftijdsgenoten, maar ook mensen van verschillende leeftijdsgroepen, kun je met elkaar organiseren dat je ook op oudere leeftijd de regie over je eigen leven houdt en daarmee de kwaliteit van je leven voor zover mogelijk in eigen hand neemt.

Het Stadsdorp wil dit doel verwezenlijken door het behartiging van de belangen van de leden, het organiseren van en ondersteuning bieden bij gezamenlijke activiteiten, het aanbieden van informatie via een regelmatig verschijnende nieuwsbrief en via onze website, het beleggen van bijeenkomsten, het naar behoefte samenwerken met andere stadsdorpen, en andere vormen van communicatie, intern zowel als extern.

Organisatie

Vanaf de oprichting, aanvankelijk als ‘beweging’, is er een vorm van dagelijks bestuur geïnstalleerd die de Kerngroep is genoemd. Taken voor de Kerngroep zijn het beheren van de financiën, het ophalen van informatie bij leden, werkgroepen en activiteitengroepen binnen het Stadsdorp en deze verspreiden onder de leden.

In december 2016 is de rechtsvorm vastgelegd als ‘informele vereniging’. Dit vanwege het toenemend aantal leden, het kunnen openen van een zakelijke rekening, het verzekeren van de leden van de Kerngroep tegen persoonlijke aansprakelijkheid en de mogelijkheid subsidie aan te vragen bij de overheid.

Dit brengt wettelijke verplichtingen met zich mee, zoals de privacywet (Algemene Verordening Gegevensbescherming, 2018), de verplichting tot openheid over het financiële beheer en het aanbieden van een inhoudelijk jaarverslag. In de vastgestelde statuten (2017) kun je hierover meer informatie vinden.

Eind 2021 hebben de leden van de toenmalig Kerngroep ongeveer twintig actieve leden benaderd met de vraag om ondersteuning omdat de draaglast voor de Kerngroepleden te hoog bleek. Deze groep, de Schakelgroep geheten, neemt de bestuurlijke taken van de Kerngroep deels over. Belangrijke beslissingen worden in deze groep genomen en jaarlijks voorgelegd aan de leden van het Stadsdorp op de fysieke ledenraadpleging.

Als je in de Rivierenbuurt woont kun je je als lid opgeven via de website; de bijdrage die wij vragen is minimaal € 15 per jaar. Je kunt de maandelijkse Inloop bezoeken, aan activiteiten deelnemen zoals wandelen, jeu-de-boules, zingen; zie verder onder ‘Activiteitengroepen’. En we staan altijd open voor nieuwe ideeën en initiatieven.

Stadsdorp Rivierenbuurt is opgedeeld in zeven Binnenbuurten, zie het kaartje onder het kopje Binnenbuurten: je kunt daarop zien in welke Binnenbuurt je woont. Je kunt je als lid van het Stadsdorp Rivierenbuurt opgeven om mee te doen aan jouw Binnenbuurt. In de binnenbuurten worden met elkaar activiteiten en bijeenkomsten gepland, leren we elkaar goed kennen en krijgt het begrip 'nabuurschap' echt gestalte.

Het Stadsdorp heeft geen eigen locatie; wel streven we ernaar een eigen onderkomen te realiseren waar we regelmatig voor diverse activiteiten terecht zouden kunnen, liefst in medegebruik.

2023

Voor 2023 zijn o.a. de volgende activiteiten gepland:

  • de verplichte jaarlijkse ledenraadpleging: inzage financieel verslag, jaarverslag en het nemen van besluiten;
  • viering van het 10-jarig lustrum;