Generaties

Contactpersoon Carin Giesen, giesen.cwm@kpnmail.nl

De werkgroep Generaties, opgericht in 2015, zoekt naar mogelijkheden om vanuit het Stadsdorp verbinding te leggen met jongere generaties in de buurt. Dergelijke dwarsverbanden zijn in deze tijd niet vanzelfsprekend, jongeren en ouderen leven grotendeels langs elkaar heen. En dat is jammer, want wederzijdse contacten tussen generaties dragen ons inziens bij aan het plezierig ouder worden. Ze zorgen voor meer levendigheid in de buurt, werken verrijkend, activerend, inspirerend. En wellicht kunnen generaties zo ook wat voor elkaar betekenen, vanuit eigen kwaliteiten, talenten en (levens)ervaring.

In de begintijd heeft de werkgroep ideeën uitgewisseld over mogelijkheden om generaties uit de buurt bij elkaar te brengen. Al gauw waren we het erover eens dat de nadruk zou moeten liggen op het samen ondernemen van leuke activiteiten, met inzet van ieders talenten, kwaliteiten en (levens)ervaring.

Voorbeelden: samen muziek of theater maken onder vakkundige leiding; organiseren van wedstrijden op het gebied van sport en spel; samen koken/eten; met studenten/afgestudeerden uitwisselen over hun vak; ouderen laten voorlezen of (levens)verhalen vertellen op buurtscholen; uitwisseling over de beleving van de buurt en hoe eventuele minpunten samen aangepakt kunnen worden.

In 2016 kwamen we in aanraking met de zg. generatieproeverijen in de Grote Kerk van Beverwijk. Daarbij wisselden deelnemers tijdens een maaltijd uit hoe ze naar elkaar kijken en wat ze aan elkaar hebben. Die ervaringen, samen met die van een generatiediner in het Stadsdorp Vondel/Helmersbuurt en buurtlunches in Stadsdorp Centrum Oost, inspireerden ons om ook in ons Stadsdorp zoiets op te zetten. We kregen contact met Jongerencentrum De Rijn aan de Vechtstraat, en zo kwam in de 2e helft van 2017 een reeks van drie succesvolle generatiemaaltijden tot stand. Deelnemers waren zoveel mogelijk een vaste groep van 10 jongeren en 10 stadsdorpers. Ondanks inspirerende vervolgplannen kwam de samenwerking met het Jongerencentrum vervolgens op een laag pitje te staan, o.a.  door langdurige uitval in de personele sfeer. Het bleef daarom in 2018 en 2019 bij een rapdemonstratie resp. een informatiemiddag plus rondleiding in het Jongerencentrum.

In 2017 waren generatie-verbindende initiatieven binnen Stadsdorpen en daarbuiten in kaart gebracht  (lijsten bij Carin Giesen). Daarnaast is er in 2019 een inventarisatie gemaakt van generatie-verbindende activiteiten in de Rivierenbuurt (lijstje bij Annette Schutte). Verder was er intensieve betrokkenheid bij de start van het “SpraakVaak” project, een initiatief van twee twintigers om jongeren een-op-een te koppelen aan stadsdorpers met behulp van moderne technologie.

Ook zijn er verkennende gesprekken gevoerd met “Da Hood”, een groep dertigers-veertigers uit de Rivierenbuurt. Doel is krachten te bundelen voor een ontmoetingsplek in de buurt voor alle leeftijden. Ook hier is de continuiteit van de inzet een probleem, nu vanwege langdurig verblijf in het buitenland van de initiatiefnemer/trekker van Da Hood. Vanaf medio 2020 wordt duidelijk of en zo ja hoe de samenwerking verder gestalte krijgt.  

De werkgroep Generaties bezint zich momenteel op de vraag hoe de behoefte aan contact met andere generaties leeft binnen het Stadsdorp. Die vraag is voorgelegd aan de diverse binnenbuurten. De uitkomsten, die in het voorjaar van 2020 worden verwacht, zijn leidend voor de vorm waarin de werkgroep verder gaat.

Momenteel bestaat de werkgroep uit Carin Giesen (coördinator), Brigitta Huigsloot en Annette Schutte.

Zin om mee te denken? Stuur een email naar Carin Giesen, zie bovenaan.