Statuten

                 Naam en zetel
Artikel 1
Stadsdorp Rivierenbuurt is een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid (een informele vereniging), afgekort het Stadsdorp, en is gevestigd in Amsterdam.

                 Doel en middelen
Artikel 2
Stadsdorp Rivierenbuurt Amsterdam is een initiatief van bewoners om de sociale samenhang in de buurt te vergroten en onderlinge bekendheid en betrokkenheid te bevorderen. Met het Stadsdorp willen we eraan bijdragen dat buurtbewoners prettig, gezond en veilig in de eigen woning en de eigen buurt kunnen wonen. Extra aandacht gaat daarbij uit naar de groep senioren.

Binnen het Stadsdorp streven we ernaar dat buurtgenoten elkaar onderling stimuleren, helpen en activeren. Leeftijdsgenoten, maar ook mensen van verschillende leeftijdsgroepen kunnen veel voor elkaar betekenen. Door op te trekken met mensen in de buurt kun je met elkaar organiseren dat je ook op oudere leeftijd de regie over je eigen leven houdt en daarmee de kwaliteit van je leven voor zover mogelijk in eigen hand neemt.

Het Stadsdorp streeft ernaar dit doel te verwezenlijken met alle wettige middelen, waaronder behartiging van de belangen van de leden, ondersteuning van de activiteiten van de leden, het aanbieden van informatie via een regelmatig verschijnende nieuwsbrief en via een website, het beleggen van bijeenkomsten, het naar behoefte samenwerken met andere stadsdorpen, en andere vormen van communicatie, intern zowel als extern.

                 Lidmaatschap
Artikel 3
1. Leden zijn zij die zich schriftelijk als lid bij het Stadsdorp hebben aangemeld en door het bestuur zijn toegelaten.

2. Ingeval van niet-toelating kan de algemene ledenvergadering (hierna te noemen ALV), op verzoek van betrokkene en mits gesteund door ten minste een lid, alsnog tot toelating besluiten.

Artikel 4
1. Het lidmaatschap eindigt door: a) opzegging door het lid, b) opzegging door de vereniging, c) door de dood van het lid of d) door ontzetting uit het lidmaatschap.

2. Een lid kan het lidmaatschap opzeggen door dit schriftelijk aan het Stadsdorp te berichten, per direct of tot maximaal de afloop van de periode van diens lopende jaarlijkse financiële bijdrage.

3. Het bestuur kan het lidmaatschap opzeggen wanneer een lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, niet volledig aan zijn verplichtingen jegens het Stadsdorp voldoet.

De opzeggingstermijn is ten minste vier weken. De opzegging kan evenwel onmiddellijk ingaan als van het Stadsdorp redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van redenen.

4. Ontzetting uit het lidmaatschap vindt alleen plaats wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten handelt of het Stadsdorp op onredelijke wijze benadeelt. Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, met opgave van de redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving een beroep in te dienen, ter behandeling door de ALV. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, vindt geen (gedeeltelijke) restitutie van de jaarlijkse bijdrage plaats, tenzij het bestuur anders beslist.

                 Jaarlijkse financiële bijdrage
Artikel 5
Van een lid wordt een jaarlijkse financiële bijdrage verwacht. De ALV stelt de hoogte van deze bijdrage vast.

                 Bestuur
Artikel 6
1. Het bestuur, binnen het Stadsdorp “Kerngroep” genaamd, bestaat uit een door de ALV te bepalen aantal van ten minste twee personen. De voorzitter wordt in functie benoemd. Voor zover de ALV hierover geen uitspraak doet, verdelen de bestuursleden onderling de overige functies, waaronder in ieder geval die van secretaris respectievelijk penningmeester. Een bestuurslid kan meerdere functies vervullen.

2. Bestuursleden worden uit de leden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar, of zoveel langer als nodig is om de tijd tot de eerstvolgende ALV te overbruggen. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur te maken rooster. Een aftredend bestuurslid is direct herbenoembaar.

3. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de ALV worden geschorst of ontslagen. Het bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de ALV te verantwoorden, zowel in geval van diens schorsing als diens ontslag. De ALV besluit tot schorsing respectievelijk ontslag met een meerderheid van twee-derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

4. De schorsing eindigt wanneer de ALV niet binnen drie maanden nadat het besluit tot schorsing aan het bestuurslid werd medegedeeld, tot ontslag heeft besloten.

5. Een bestuurslidmaatschap houdt tevens op in de gevallen genoemd in artikel 4 lid 1.

6. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het bestuur is in dit geval verplicht binnen het lopende boekjaar een ALV te beleggen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.

7. Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het bepaalde in artikel 10 zoveel mogelijk van toepassing.

Artikel 7
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Hiertoe behoort o.a.:
a) het signaleren van de wensen en behoeften van de leden en het stimuleren van hun initiatieven;

b) het uitvoeren van de taken ten behoeve van het voortbestaan van het Stadsdorp;

c) communicatie zowel intern als met externe partijen;

d) coördinatie van interne activiteiten zoals de in artikel 13 bedoelde werkgroepen;

e) afstemming met de in artikel 13 genoemde activiteitengroepen, voor zover deze de behoefte daartoe te kennen geven; en

f) het zorgen voor een gezond financieel beleid.

2. Het bestuur houdt een administratie bij waaruit te allen tijde de rechten en plichten van het Stadsdorp blijkt. Hiertoe behoren in ieder geval een ledenadministratie en de in artikel 11 lid 1 bedoelde documenten. De administratie wordt ten minste 7 jaar bewaard.

3) Het bestuur bepaalt de eigen werkwijze, binnen de bepalingen van de wet, deze statuten, en/of een eventueel door de ALV vastgesteld reglement.

Artikel 8
Ten minste twee gezamenlijk handelende bestuursleden, waaronder de voorzitter of diens vervanger, kunnen het Stadsdorp vertegenwoordigen.

                 Algemene ledenvergaderingen (ALV)
Artikel 9
1. Het bestuur belegt, afgezien van de vergadering bedoeld in
artikel 11, een ALV zo dikwijls het dit wenselijk acht.

2. De stemgerechtigde leden worden schriftelijk voor een ALV opgeroepen. De termijn van oproeping bedraagt ten minste veertien dagen, de dag van oproeping en die van vergadering niet meegerekend. De oproeping vermeldt datum, plaats en starttijd van de ALV, alsmede de te behandelen onderwerpen; eventuele bijbehorende documenten worden bijgevoegd.

3. Op schriftelijk verzoek van ten minste één tiende deel van de stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een ALV, te houden binnen vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen een maand geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de ALV overgaan op de wijze als bepaald in lid 2.

Artikel 10
1. Toegang tot de ALV hebben de leden alsmede degenen die daartoe door het bestuur en/of de ALV zijn uitgenodigd. Een geschorst lid respectievelijk bestuurslid heeft geen toegang, met uitzondering van de vergadering waarin het besluit tot zijn schorsing respectievelijk schorsing of ontslag wordt behandeld, en is bevoegd daarover het woord te voeren.

2. Met uitzondering van een geschorst lid respectievelijk bestuurslid, heeft ieder lid één stem. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een ander stemgerechtigd lid schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor maximaal twee andere leden als gevolmachtigde optreden. Deze volmacht dient schriftelijk voor de ALV te worden overhandigd aan de voorzitter. Blanco en onduidelijk ingevulde stemmen tellen niet mee voor het stemresultaat.

3. De ALV wordt geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door een van de overige bestuursleden. Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding. De voorzitter bepaalt, met inachtneming van de wet en deze statuten, de wijze waarop de stemmingen in de ALV worden gehouden.

4. De ALV bepaalt de punten waarover wordt beraadslaagd respectievelijk besloten.

5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij gewone meerderheid (50% +1) van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen niemand een gewone meerderheid krijgt, wordt herstemd tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

6. Het door de voorzitter ter ALV uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Deze nieuwe stemming vervangt het resultaat van de oorspronkelijke stemming.

7. Van het ter ALV behandelde worden notulen opgesteld door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. De notulen dienen in de eerstvolgende ALV vastgesteld te worden.

Artikel 11
1. Jaarlijks wordt ten minste één ALV gehouden, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar.

In deze ALV, de “jaarvergadering”, brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting, alsmede een begroting voor het volgend boekjaar ter vaststelling aan de ALV voor.

2. De ALV benoemt jaarlijks een kascommissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur uitmaken. De commissie onderzoekt de in lid 1 bedoelde financiële stukken, en brengt aan de ALV-verslag uit van haar bevindingen.

3. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek tijdig alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en eventuele overige objecten van waarde te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

4. De ALV neemt, tegelijk met het besluit omtrent goedkeuring van de jaarstukken, een besluit omtrent decharge van de penningmeester.

                 Reglementen
Artikel 12
De ALV kan reglementen vaststellen, wijzigen en intrekken, met betrekking tot het functioneren van het Stadsdorp als geheel of van haar organen. Een reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.

                Activiteitengroepen, werkgroepen en commissies
Artikel 13
Op eigen initiatief kunnen de leden activiteitengroepen instellen. Een activiteitengroep meldt de oprichting of ontbinding aan het bestuur en informeert het bestuur periodiek over de activiteiten.

Deelname van personen buiten het Stadsdorp is daarbij niet uitgesloten. De ALV kan besluiten een activiteitengroep niet binnen het Stadsdorp te accepteren.

De ALV kan, naar behoefte, werkgroepen en commissies instellen en ontbinden; het bepaalt de taken en bevoegdheden van werkgroepen en commissies, alsmede hun werkwijze. De ALV kiest daarbij uit voorgedragen kandidaten. Het uitwerken van deze taken en bevoegdheden gebeurt in overleg tussen het bestuur en de werkgroepen en commissies.

                 Statutenwijziging
Artikel 14
1. Wijziging van de statuten kan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 10, slechts plaatshebben door een besluit van de ALV, waartoe schriftelijk is opgeroepen met de mededeling dat een wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De oproeping tot deze ALV dient ten minste veertien dagen voor de voorgestelde datum, dag van oproeping en van vergadering niet meegerekend, aan de leden te worden bekendgemaakt. De oproeping noemt datum, begintijdstip en plaats van samenkomst, en bevat het voorstel zelf.

2. De ALV kan tot wijziging van de statuten besluiten met een meerderheid van ten minste twee-derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

3. Indien het Stadsdorp is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, dient de nieuwe tekst van de volledige statuten, met datum van ingang, bij de Kamer te worden aangeboden.

                 Fusie, ontbinding en vereffening
Artikel 15
1. Het bepaalde in artikel 14 leden 1 en 2 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de ALV tot fusie of ontbinding van de vereniging.

2. De ALV stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit tot ontbinding de bestemming voor het batig saldo vast, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.

3. De vereffening geschiedt door het bestuur, waarbij wordt verwezen naar de betreffende bepalingen in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

                 Slotbepalingen
Artikel 16
Onder “schriftelijk” en/of “documenten” wordt mede verstaan het gebruik van email en/of vastlegging op een elektronische gegevensdrager. Het Stadsdorp en haar organen houden rekening met het feit dat niet elk lid via elektronische communicatiekanalen kan worden bereikt.

Artikel 17
Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 18
Aan de ALV komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
                                                        0  : 0 : 0