Handleiding “Vraag & Aanbod”

BRUGGETJES
Bij de leden van het Stadsdorp leeft de wens om onderling diensten uit te wisselen. In de rubriek ‘Vraag en Aanbod’ kan iedereen die dat wil een verzoek doen of een dienst aanbieden. We noemen dat in ons Stadsdorp: Bruggetjes. Het kan om allerlei zaken gaan: van elkaars planten verzorgen, hond uitlaten, boodschappen doen of bibliotheekboeken halen en brengen, tot klussen, hulp bij computer-problemen, vervoer naar bijeenkomst, samen naar theater gaan, ondersteunen bij een keukentafelgesprek, etc. etc. 

Een lid van de Kerngroep fungeert als tussenpersoon (contactpersoon) bij het tot stand komen van een Bruggetje.

HOE WERKT HET
Bij het tabblad ‘Vraag’ kun je de bestaande lijst met vragen inzien. Als je op een ervan wilt reageren, maar ook als je zelf een vraag wilt opgeven, vul je het bij dit tabblad behorende formulier volledig in.
In de lijst staat bij elke vraag een code. De contactpersoon van de rubriek voegt die toe om de vragen duidelijk van elkaar te onderscheiden. Vergeet die code niet, als je op een bestaande vraag wilt reageren. Daarna verzend je het formulier.
Het tabblad ‘Aanbod’ werkt net zo.

Als je een vraag of aanbieding hebt opgegeven, plaatst de contactpersoon deze op de website, zodat deze voor iedereen zichtbaar wordt. Zodra iemand op een al geplaatste vraag of aanbieding reageert, bekijkt de contactpersoon of er een Bruggetje geslagen kan worden. Als dat mogelijk lijkt, benadert de contactpersoon vrager en aanbieder en na goedvinden krijgen deze personen elkaars telefoonnummer of e-mail adres. Soms benadert de contactpersoon iemand die een formulier heeft ingevuld om iets meer informatie te krijgen. Dit is bedoeld om de kans op succes te vergroten.

INDIRECTE WEDERKERIGHEID
Iedereen heeft wel eens een vraag of een verzoek, maar heeft meestal ook wel iets te geven: van concrete vaardigheden en deskundigheden tot aandacht, hulp, zorg en gezelschap. Mensen ondervinden soms drempels bij het stellen van een vraag. Zij hebben aarzeling om hulp te vragen of denken alleen iets te mogen vragen als ze in ruil iets aan kunnen bieden. Anderzijds denkt men vaak dat je heel wat in je mars moet hebben om een dienst aan te kunnen bieden. Dat kan mensen ervan weerhouden uit te wisselen. Dat zou jammer zijn. We hopen in het Stadsdorp die drempel te verlagen, door elkaar regelmatig te ontmoeten en steeds beter te leren kennen.

We gaan in ons Stadsdorp uit van indirecte wederkerigheid: een indirect ruilproces tussen buurtgenoten die elkaar diensten verlenen. Het is niet zo dat je alleen maar iets mag vragen als je tezelfdertijd iets terug kunt doen. Misschien doe je dat op een ander moment, en bied je je diensten aan iemand anders aan, omdat dat beter past. Soms blijkt bij enig doorpraten dat iemand veel meer te bieden heeft dan hij of zij zelf denkt. Denk vooral eenvoudig, het hoeft niet groots te zijn.

GESLOTEN BEURS
Het gaat om hand- en spandiensten, niet om professionele hulp of zorg. Commerciële aanbiedingen (bijvoorbeeld reclame) en betaalde dienstverlening (bijvoorbeeld zzp-ers die willen bijverdienen) horen niet bij de Bruggetjes thuis. Onkosten die bij de dienstverlening worden gemaakt komen uiteraard wel in aanmerking voor vergoeding door de aanvrager.

ACTUALITEIT
Vragen worden na 4 maanden van de site gehaald. We willen de Bruggetjes actueel houden. De vraag mag wel opnieuw gesteld worden, maar daarvoor moet dan opnieuw een vraag-
formulier worden ingevuld. Voor een aanbod geldt dit niet, tenzij degene die het aanbod heeft gedaan dit (tijdelijk) terugtrekt.

VERANTWOORDELIJKHEID STADSDORP
Het Stadsdorp helpt bij het slaan van Bruggetjes, maar heeft geen verantwoordelijkheid voor de uitwisseling die tot stand komt. Het Stadsdorp is niet aansprakelijk voor schade of voor teleurstellende ervaringen.
De contactpersoon is zorgvuldig bij het samenbrengen van vraag en aanbod, neemt daarbij de privacyregels van het Stadsdorp in acht, en geeft alleen met goedvinden een telefoonnummer of e-mail adres door.