Veel gestelde vragen (FAQ’s)

Wat is een stadsdorp?
Essentie is dat we met een stadsdorp langer gezond en prettig in het eigen huis en de eigen buurt willen en kunnen blijven wonen. Daar willen we in principe alle bewoners in de buurt bij betrekken. De pagina’s “Over ons” en “Wat we doen” (zie de blauwe menubalk) gaan daar uitvoerig op in. Bovendien gaan de antwoorden op enkele van onderstaande vragen verder in op wat een stadsdorp is.

Is er een minimum / maximum leeftijd om je aan te sluiten bij Stadsdorp Rivierenbuurt?
Nee.

Wat kan een stadsdorp voor mij betekenen?
Kijk op deze site rond. Dan krijg je vanzelf een indruk van de activiteiten die binnen ons stadsdorp ondernomen worden. Het staat je vrij om er aan deel te nemen.

Waar velen aan denken bij de vraag wat een stadsdorp voor hen kan betekenen, is welke hulp zij vanuit het stadsdorp kunnen verwachten als zij die hulp nodig zullen hebben. Misschien niet nu, maar wel in de toekomst. Men ziet zichzelf dan vooral als (hulp)vragende partij. Men kijkt dan naar het stadsdorp alsof dat een dienstverlenende organisatie is die oproepbaar is als men daar behoefte aan heeft.

Maar zoals elders op deze site blijkt, gaat het in een stadsdorp om indirecte wederkerigheid. Het is “geven en nemen”, zonder dat er tegenover dat “geven” meteen een tegenprestatie moet staan, zoals een wederdienst of geld. Het stadsdorp is een netwerk van buurtbewoners die dingen samen doen en wellicht soms iets voor elkaar kunnen betekenen. Het stadsdorp heeft geen professionals in dienst. Het initiatief tot een bepaald activiteit neem jezelf. En je bepaalt zelf ook wat je grenzen zijn.

Er zijn al zoveel initiatieven en organisaties, waarom dan nog een stadsdorp?
Goeie vraag. Er worden al tal van activiteiten georganiseerd voor inwoners van stad en buurt. Er is al minstens een bond die de belangen van ouderen behartigt. Er zijn al allerlei mogelijkheden voor aangeboden en gevraagde producten en diensten. Ook via internet, en ook die zich specifiek op “zorg op maat” e.d. richten. Er zijn al allerlei buurthuizen waarin koffie- zang- en spelletjes-bijeenkomsten worden georganiseerd. Er zijn al, landelijk en lokaal gezien, diverse politieke partijen die zich specifiek op de ouderen richten. Je kunt al met allerlei busreizen mee naar andere interessante steden en landen. Er is al specifiek voor ouderen georganiseerde fitness en seniorengym, etc. Ja, waarom dan nog een stadsdorp?

Om te beginnen, iedereen kan voor zichzelf uitmaken aan welke van deze initiatieven en activiteiten men wil deelnemen. Dat geldt voor zowel commerciële als niet-commerciële activiteiten. Diverse van deze initiatieven lijken ons waardevol. Afhankelijk van omstandigheden willen we er ook mee samenwerken. 

Maar feit blijft dat het activiteiten betreft die buiten stadsdorp zijn georganiseerd. De mensen binnen stadsdorp zijn dan van deze anderen afhankelijk. Zij bepalen wat er georganiseerd wordt, hoe vaak en wanneer. Zij bepalen ook de kwaliteit ervan. Dat kan op zich prima zijn, maar je moet maar afwachten of die anderen doorgaan met hun initiatief, of besluiten er mee te stoppen. Of ze gaan financiële, of hogere financiële eisen stellen. Activiteiten kunnen worden stopgezet omdat de daarvoor benodigde subsidie wegvalt. Ook kunnen commerciële aanbieders failliet gaan. 

Je bent dan als stadsdorp in deze gevallen weer terug bij af. Een belangrijk aspect van een stadsdorp is juist om de regie over je leven beter in eigen hand te houden. Daarbij hoort dat je zeker de belangrijke en interessante activiteiten zelf opzet.

Bovendien, een stadsdorp is meer dan de optelsom van dergelijke op zichzelf staande activiteiten. Het stadsdorp is gericht op het vormen van een netwerk, en daarmee op de mogelijkheid elkaar beter te leren kennen. Dat is cruciaal want als je elkaar niet kent komen er allerlei voor een stadsdorp belangrijke zaken, zoals onderlinge hulp, niet van de grond. Wij zijn niet de enigen die gericht zijn op het vormen van een netwerk, maar het stadsdorp is een samenballing van allerlei activiteiten. Het is een “netwerk van netwerken”. Daardoor zijn de mogelijkheden tot onderling contact navenant groter. Hoe meer dwarsverbindingen een netwerk kent, hoe optimaler de sociale cohesie kan worden. Zodat de sterke punten van zowel het dorp als de stad gecombineerd kunnen worden…

Kenmerkend is ook dat een stadsdorp niet alleen maar een soort organisatie is die van alles voor je organiseert, en jij, als puur ontvangende partij, van dat aanbod gebruik kunt maken. Zoals hierboven al aangegeven, ben je, binnen een stadsdorp, zowel gever als nemer, die rollen zijn onafscheidelijk.

Tenslotte, het is altijd mogelijk dat er een overlap is tussen onze activiteiten en activiteiten die elders opgezet worden. Maar wat is daar op tegen, zolang het in het belang van onze deelnemers is?

Zijn er in andere buurten in Amsterdam ook stadsdorpen?
Ja. Er zijn momenteel meer dan twintig stadsdorpen in Amsterdam. Ze overleggen regelmatig, en werken zoveel mogelijk samen. Daarbij verliezen we de onderlinge verschillen niet uit het oog. Elk stadsdorp is immers autonoom en kan eigen doelen stellen en wegen volgen om die te bereiken. Dit samenwerkingsverband heeft een eigen website: www.stadsdorpenamsterdam.nl. Zie de “Links” pagina op de menubalk.

Werkt ons stadsdorp samen met de overheid?
Een stadsdorp is een beweging vanuit bewoners van een bepaalde buurt. Wij vinden het positief dat bewoners actief zijn in het vormgeven van hun eigen leefomgeving. Daarbij komt een stadsdorp vanzelf de (lokale) overheid tegen. Deze heeft hetzij vanwege een wettelijke plicht, hetzij vanuit een beleidsopvatting, en vaak in samenhang met sturing van geldstromen een belangrijke inbreng in de kwaliteit van de leefomgeving in het algemeen, en de zorg in het bijzonder.
Onze positie tegenover de (lokale) overheid vullen wij in door uit te gaan van de belangen van de deelnemers binnen het stadsdorp. Het is goed denkbaar dat wij op bepaalde gebieden samenwerken met een overheid. Bijvoorbeeld door de overheid te informeren over hoe de veranderingen in de zorg bij de mensen die het aangaat uitpakt. Maar die samenwerking is, in deze tijd van omvangrijke bezuinigingen op de zorg, niet vanzelfsprekend. Het belang van onze deelnemers blijft daarbij, zoals gezegd, leidend.