Gebiedsplannen Rivierenbuurt

Gebiedsplan 2018 samenvatting

onderdeel Rivierenbuurt
ten behoeve van Stadsdorp Rivierenbuurt

inleiding

Stadsdeel Zuid maakt jaarlijks zogenoemde gebiedsplannen in samenspraak met bewoners, ondernemers en instellingen. Per gebied worden er knelpunten gesignaleerd en geanalyseerd en op basis daarvan worden er maatregelen voor het komend jaar beschreven.

In het gebiedsplan ‘Pijp en Rivierenbuurt’, vastgesteld op 20 december 2017 door de bestuurscommissie Zuid (het Stadsdeel), zijn vijf hoofdpunten benoemd die zijn uitgewerkt in een aantal acties. Het eerste hoofdpunt betreft maatregelen in de Oude Pijp en is daardoor niet van toepassing op de Rivierenbuurt.

Het Stadsdeel heeft geconstateerd dat in de Rivierenbuurt meer vrijwilligers actief zijn dan in alle andere buurten van Amsterdam, en dat maar liefst 25% van de bewoners zich op een of andere wijze inzet voor de buurt. Verder wordt gesignaleerd dat er veel informele netwerken, zoals ons Stadsdorp, actief zijn en dat die belangrijke gesprekspartners zijn geweest bij het opstellen van dit gebiedsplan.

In deze samenvatting noemen wij de belangrijkste acties in de Rivierenbuurt die met name relevant zijn voor onze Stadsdorpers.

Wie belangstelling heeft voor meer informatie en achtergrondgegevens kan op de site van Stadsdeel Zuid het gebiedsplan 2018 downloaden.

hoofdpunt 2: sterker inzetten op de potentie in o.a. de IJsel- en Rijnbuurt

Er zijn in deze buurten relatief veel minima-huishoudens. Geconstateerd is dat eenzaamheid daar een probleem is. Vanuit de gemeente Amsterdam is er een stedelijke ‘Aanpak Eenzaamheid’: professionele hulpverleners gaan samen met bewoners proberen mensen te motiveren gebruik te maken van ontmoeting en activiteiten in de buurt.

Organisaties zoals Dynamo en HVO Querido willen mensen die beschermd wonen in contact brengen met bewoners en aanbieders van activiteiten. Ook de Huizen van de Wijk zouden gezelligheidsactiviteiten meer moeten koppelen aan activiteiten die zijn gericht op bestrijding van eenzaamheid, armoede en/of werkloosheid. Hoe dat zou moeten wordt in 2018 onderzocht.

Het Stadsdeel wil vrijwilligers die zich inzetten voor hun buurtgenoten ondersteunen. Dit aanbod staat beschreven in het plan ‘voor elkaar in Zuid’ (www.voorelkaarinzuid.nl).

Geconstateerd is tevens dat bewoners met een hulpvraag vaak de weg niet weten naar formele ondersteuning. Het Stadsdeel wil met sociaal betrokken buurtbewoners het wijkzorgnetwerk toegankelijker laten functioneren voor met name kwetsbare groepen.

hoofdpunt 3: meer samenwerking van het Stadsdeel met netwerken in het gebied

Het Stadsdeel neemt zich voor om netwerkbijeenkomsten te organiseren. Dit om allerlei vrijwilligers- initiatieven in de wijk de gelegenheid te geven elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

Verder is het plan bewoners te ondersteuning die zich inzetten als vrijwilliger.

hoofdpunt 4: betere inpassing van de grootstedelijke ontwikkeling in relatie tot het gebied Kop Zuidas/RAI

Deze acties betreffen onder andere verkeersmaatregelen om bewoners te ontlasten en het plan om een grootwinkelbedrijf onder te brengen in de nieuwbouw.

hoofdpunt 5: veilige verkeersroutes

Vanwege de toenemende verkeersdrukte kunnen senioren een opfriscursus volgen bij rij-instructeurs. Dit wordt door het Stadsdeel gefaciliteerd.

In de Maasstraat komen drie verkeersdrempels om de snelheid te beperken van het verkeer, zodat oversteken veiliger wordt.

nog een paar ‘weetjes’:

  • de Noord-Zuidlijn wordt op 22 juli 2018 officieel geopend;

  • het Huis van de Wijk in de Rijnstraat wordt verbouwd in 2018; de verbouw duurt ongeveer een jaar. Er komen portocabins op de hoek van de Rijnstraat/Kennedylaan in het plantsoen waar veel activiteiten gewoon worden vervolgd;

  • de tussentreden: de afdeling zorg van de gemeente Amsterdam gaat verder in gesprek met Stadsdorp Rivierenbuurt en deskundigen over situaties waarin tussentreden een oplossing bieden voor mensen die slecht ter been zijn. Dit gebeurt als vervolg op de proef die door de werkgroep Zorg & Wonen van ons Stadsdorp in gang is gezet;

  • door de signalering van woonproblemen van ouderen door Stadsdorp De Pijp en Stadsdorp Rivierenbuurt wordt er gezocht naar oplossingen zoals:

  • verhuisregelingen: ‘van hoog naar laag’ en ‘van groot naar beter’ worden extra gestimuleerd, en benedenwoningen vaker gereserveerd voor senioren. Dit is een samenwerkingsverband van !Woon, woningcorporaties en de brandweer;

  • Lang leven in Plan Berlage’: er bestaat een initiatief van bewoners om woningen/de wijk fysiek en sociaal beter toegankelijk te maken. Buurtgenoten worden uitgenodigd zich aan te sluiten om concrete uitwerkingen te maken; het stadsdeel is geïnteresseerd.

  • buurtbewoners die graag willen wonen in een collectief kunnen met concrete plannen terecht bij het Stadsdeel. Die vraagt de woningcorporaties de plannen om te zetten in vastgoedwensen;

  • het Martin Luther Kingpark wordt opgeknapt.

tot slot

De acties zijn over het algemeen vaag geformuleerd en ook de resultaten die het stadsdeel wil behalen zijn voor meerdere uitleg vatbaar. Er wordt geen resultaat genoemd van de acties in het gebiedsplan van 2017. Er ontbreken gegevens over genoemde initiatiefgroepen of bepaalde regelingen.

Wanneer je meer duidelijkheid of uitleg wilt hebben, kun je contact opnemen met de zogenaamde gebiedsmakelaar van jouw buurt: Liesbeth Steetskamp voor de Rijn- en IJselbuurt (l.steetskamp@amsterdam.nl) of Hans de Boer voor de Scheldebuurt en Veluwebuurt (hans.de.boer@amsterdam.nl).

De Kerngroep van

Stadsdorp Rivierenbuurt

januari 2018