Gebiedsagenda

GEBIEDSAGENDA 2019-2022

ONDERDEEL RIVIERENBUURT

SAMENVATTING STADSDORP RIVIERENBUURT

‘In de Rivierenbuurt verrichten meer bewoners vrijwilligerswerk dan in alle andere buurten van Amsterdam’

Inleiding

Sinds 2016 werkt de gemeente met gebiedsagenda’s waarin prioriteiten voor een periode van vier jaar zijn opgenomen. Deze agenda’s zijn opgesteld op basis van analyses en in nauwe samenwerking met bewoners, ondernemers en (vrijwillige) organisaties in het gebied.

De prioriteiten uit de gebiedsagenda 2019-2022 zijn:

 1. Verduurzaming samen met bewoners en ondernemers vorm en inhoud geven
 2. De verblijfskwaliteit van de openbare ruimte verbeteren
 3. Zorgen voor diversiteit in woningaanbod, winkels en bedrijvigheid
 4. Veiligheidsgevoel en verbondenheid op buurtniveau versterken
 5. De stapeling van sociale problematiek verminderen
 6. Meer kansen voor kinderen en jongeren

Voor Stadsdorp Rivierenbuurt zijn met name de onderstaande voornemens relevant. Als je meer achtergrondinformatie wilt, zie www.amsterdam.nl/zuid-gebied/stadsdeel-nieuws/gebiedsplannen 2019.

Doelstellingen

 • Wateroverlast in de Rivierenbuurt tegengaan

Bewoners van de Rivierenbuurt worden gestimuleerd om hun eigen leefomgeving te vergroenen en daarmee regenbestendiger te maken. Het Natuur&Milieuteam Zuid helpt bewoners bij de aanleg van stoeptuinen in de Rivierenbuurt – groene stoepen kunnen meer water vasthouden dan tegeltrottoirs. Waar mogelijk worden de tuintjes via een afvoerkanaal aangesloten op de regenpijpen van de huizen.

Waternet is in 2018 gestart met onderhoudswerkzaamheden aan de rioleringen in de Rivierenbuurt en past het stelsel daarbij zo aan dat het meer water kan verwerken. In 2019 werkt Waternet aan de Jekerstraat, de Rooseveltlaan, de Waalstraat en de Maasstraat. Daarnaast wordt in 2019 gestart met de bouw van een gemaal dat overtollig water uit de Rivierenbuurt afvoert.

 • Meer ruimte voor ontmoeting in de openbare ruimte

In 2017 zijn we begonnen met het renoveren van het Martin Luther Kingpark. Inmiddels zijn de wandelpaden vernieuwd. Voor 2019 staan verschillende activiteiten op stapel: we beginnen met de planvorming voor de entree, het parkmeubilair wordt vernieuwd, de beplanting wordt deels vervangen (onder meer met het oog op de biodiversiteit) en het noordelijk deel krijgt een parkachtig karakter.

 • Minder overlast in de openbare ruimte

In 2018 zijn op initiatief van bewoners door studenten van de Academie van de Stad oplossingen bedacht voor het tegengaan van het fietsen op de stoep in de Wielingenbuurt. In 2019 gaan we in samenspraak met de bewoners een aantal van deze oplossingen uitvoeren in de vorm van een pilot.

Bewoners in de buurt van de RAI hebben last van verkeersdrukte, parkeerproblemen en zwerfafval als gevolg van de stromen bezoekers aan evenementen in de RAI. Daarnaast hebben zij last van de bouwwerkzaamheden in het gebied. Samen met de bewoners en de RAI inventariseren en monitoren we de knelpunten en ondernemen we waar nodig actie. 

 • Een schonere woonomgeving

Bij ondergrondse vuilniscontainers wordt te vaak en te veel afval naast de containers geplaatst. Daarnaast zorgen veel containers voor stankoverlast. Er komt in januari 2019 een nieuw team Bijplaatsing dat de knelpunten aanpakt. Dit team werkt samen met bewoners die een afvalcontainer hebben geadopteerd.

 • Meer woningen voor specifieke bevolkingsgroepen, zoals ouderen

Er bestaan regelingen (‘Van Hoog naar Laag’, ‘Van Groot naar Beter’), die erop gericht zijn ouderen in staat te stellen te verhuizen naar levensloopbestendige huurwoningen, eventueel via woningruil. Daarmee komen er voor andere groepen ook woningen vrij die bij hun woonwensen passen. Om te zorgen dat deze regelingen beter worden benut, hebben we in 2018 de informatievoorziening uitgebouwd, wooncoaches ingezet en een verhuismarkt georganiseerd. In 2019 gaan we deze aanpak evalueren en voortzetten. Een van de mogelijke activiteiten is het opzetten van een woningruilproject.

 • Aantrekkelijke woonmilieus

De vestiging van Cordaan (Kop Zuidas) voor dementerende ouderen wordt opgeleverd in 2019. Aansluitend hierop gaan we de openbare ruimte rondom het gebouw inrichten. Old School wordt dit jaar gesloopt. Het ontwerp van het Hogelandplein wordt in 2019 afgerond: in 2020 kan de aanleg starten.

 • Veiligheidsgevoel en verbondenheid versterken

Informele contacten tussen de verschillende bevolkingsgroepen en ‘samen dingen doen’ zijn een belangrijke voorwaarde voor mensen om veiligheid en verbondenheid te ervaren in hun leefomgeving. Veel bewoners zijn enthousiast over het ‘dorpse’ karakter van hun buurt, waar onderlinge ontmoetingen en het hulp bieden aan elkaar vanzelfsprekend zijn. We zetten ons in voor versterking van het gemeenschapsgevoel, in nauwe samenwerking met het netwerk van vrijwilligers, bewoners(organisaties), religieuze instellingen, sociale ondernemers, sport-, kunst- en cultuurinstellingen, stadsdorpen, welzijnswerk en opbouwwerk.

Er is veel vraag naar kleinschalige ontmoetingsplekken. Stadsdorp Rivierenbuurt, mensen van Da Hood en de diaconie van de Evangelisch-Lutherse gemeente gaan zich oriënteren op gezamenlijke buurtactiviteiten in de Maarten Luther Kerk.

 • Meer sociale veiligheid

Om ouderen weerbaarder te maken staan er voorlichtingen gepland over financiële en fysieke veiligheid. We willen financieel misbruik van ouderen tegengaan door samen met diverse partners – de politie, Veilig Thuis en het bedrijfsleven – informatie en advies aan te bieden. Ook worden er, in samenwerking met de GGD, workshops valpreventie gegeven en met de brandweer geven we voorlichting over brandveiligheid.

 • Extra aandacht voor armoede, eenzaamheid en werkloosheid, o.a. in de Rijnbuurt en IJselbuurt

Op drie plekken in De Pijp/Rivierenbuurt worden vraagzuilen geplaatst. Amsterdammers met een ondersteuningsvraag kunnen via deze zuilen contact opnemen met een medewerker van de organisatie achter de digitale vraagzuilen (KOPPL) en worden na het beantwoorden van enkele eenvoudige vragen gekoppeld aan een passend aanbod in de wijk. De gekozen organisatie neemt binnen een week contact op met de bewoner.